மட் / உதயபுரம் தமிழ் வித்தியாலயம்

BT/UTHAYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM

PERIYA KALLAR

Results Analysis

Address

Periya kallar-03,

Kallar[E.P],

Batticaloa,

Sri Lanka.

Tel.No: 065-2251397 e-mail:

uthayapuram@gmail.com

G.C.E Ordinary Level Results Analysis

G.C.E Ordinary Level 2010
Subject No. of Sat Grade No.of Pass Percentage
AB C S W
Maths 21 0205 05 06 03 18 85.7%
Science 2101 02 09 0801 20 95.2%
Tamil 210301 0809 -- 21 100%
English 21 -- 02 --0217 04 19.4%
History 21 01 01 090802 19 90.5%
Religan 21 12 0504 ---- 21100%
விவசாயமும் உணவுத்தொழில் நுட்பவியலும் 1803 0311 01 -- 18100%
I.C.T 03---- 0102 --03100%
Art 15 -- -- 01 1004 11 73.3%
Dance-Baratham 05 01 -- 03 01 -- 05100%
Commerce & Acc 13 -- --03 03 07 06 46.2%
புவியியல் 0801 01 04 02 -- 08100%

Best Results level

Student NameResults
AB CS W
S.Nitharshan07--01--01
T.Renuka050202----
V.Nishangi02030301--
A.Suji010304--01
K.Ktheesan0201040101
Last Updated on Monday, 17 October 2011

MOTTO - மகுட வாசகம்

Understanding Through Learning.
கற்று உணா்.

VISION - தொலைநோக்கு

Promoting Social welfare by Promoting an individual's welfare.
தனி மனித விருத்தியினூடாக சமூக விருத்தியை ஏற்படுத்தல்.

MISSON - பணிக்௬ற்று

Developing the abilites an individual to face Socio-Economic Problems be might have to overcome in future through the School Curriculum.
பாடசாலையை கலைத்திட்டத்தினுடாக எதிர்கால சவால்களுக்கும், சமூகப் பிரச்சினகை்கும் முகம் கொடுக்கக்௬டிய தனியாள் விருத்தியை ஏற்படுத்தல்.
  Home   |   History   |   Others   |   Gallary   |   About Us   |   Projects  

website © Copyright uthayapuram school & rajinthan.A 2012, All rights reserved.

WebDesign    By   Rajinthan.A      periyakallar