மட் / உதயபுரம் தமிழ் வித்தியாலயம்

BT/UTHAYAPURAM TAMIL VIDYALAYAM

PERIYA KALLAR

Results Analysis

Address

Periya kallar-03,

Kallar[E.P],

Batticaloa,

Sri Lanka.

Tel.No: 065-2251397 e-mail:

uthayapuram@gmail.com

Ceremonial inauguration of the school Band and Website Photos
Page1        1    2       Next        Back to Gallary   

MOTTO - மகுட வாசகம்

Understanding Through Learning.
கற்று உணா்.

VISION - தொலைநோக்கு

Promoting Social welfare by Promoting an individual's welfare.
தனி மனித விருத்தியினூடாக சமூக விருத்தியை ஏற்படுத்தல்.

MISSON - பணிக்௬ற்று

Developing the abilites an individual to face Socio-Economic Problems be might have to overcome in future through the School Curriculum.
பாடசாலையை கலைத்திட்டத்தினுடாக எதிர்கால சவால்களுக்கும், சமூகப் பிரச்சினகை்கும் முகம் கொடுக்கக்௬டிய தனியாள் விருத்தியை ஏற்படுத்தல்.
  Home   |   History   |   Others   |   Gallary   |   About Us   |   Projects  

website © Copyright uthayapuram school & rajinthan.A 2012, All rights reserved.

WebDesign    By   Rajinthan.A      periyakallar